Zajęcia na basenie - Spółdzielcza 19, Skarżysko-Kamienna

 

Regulamin

 1. Organizatorem ćwiczeń jest Studio Kasia Kotte   w Skarżysku-Kamiennej.
 2. Uczestnicy przed pierwszym przystąpieniem do zajęć, zobowiązani są po uprzedniej konsultacji z właściwym lekarzem, do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach. Ponadto uczestnicy każdorazowo przed każdymi zajęciami zobowiązani są do poinformowania instruktora o ewentualnych, doraźnych przeciwwskazaniach do udziału w ćwiczeniach, a w tym do przekazania informacji o ewentualnych dolegliwościach, zmianie w stanie zdrowia czy samopoczucia, które mogą mieć wpływ na ich czynne uczestnictwo w zajęciach. Organizator dokonuje oceny możliwości udziału uczestników w zajęciach, tylko na podstawie oświadczeń i informacji uzyskanych od uczestników i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niespełnienia przez uczestnika wymagań określonych w niniejszym punkcie regulaminu.
 3. Zajęcia odbywają się w systemie grupowym.
 4. Grupa winna liczyć min 20
 5. Jeżeli grupa liczy mniej osób, koszt zajęć zwiesza się do 80 zł /1 osobę
 6. Zajęcia prowadzone są w basenie o głębokości 0,95 m – 1,65 m.
 7. Czas jednostkowych zajęć: 60 minut, a w tym: 45 minut ćwiczeń z instruktorem oraz 15 minut czasu wolnego od ćwiczeń, przeznaczone na pływanie, bez udziału instruktora, pod opieką ratownika wodnego na zasadach określonych przez regulamin basenu dla osób korzystających z basenu. W celu zapoznania się ze wspomnianymi zasadami korzystania z basenu, należy zapoznać się z regulaminem basenu.
 8. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do łączenia grup w sytuacjach, gdy będzie tego wymagała łączna liczba uczestników zajęć w poszczególnych grupach.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zajęć w przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidywalnych lub niezależnych od organizatora takich jak np.: awarie na basenie, choroba instruktora, zamknięcie basenu lub odwołanie zajęć związanych z decyzją właściciela basenu, liczebność grupy nie mieszcząca się przedziale określonym w punkcie 4 regulaminu, itp. W przypadku niezrealizowania zajęć, Organizator zobowiązuje się uzupełnić ich realizację w terminie, o którym poinformuje uczestników za pośrednictwem strony internetowej UTW i/lub tablicy UTW.
 10. Warunkiem przyjęcia na listę uczestników zajęć jest dokonanie przez uczestnika w wpłaty wynoszącej 70/80 zł. W ramach wpłaty uczestnik otrzymuje możliwość uczestniczenia w10 jednostkach danego cyklu zajęć realizowanych dla grupy do której został przypisany..
 11. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęcia w terminie oraz w ramach grupy do której został przypisany, uczestnik nie otrzymuje zwrotu należności, jak również nie ma możliwości skorzystania w ramach tej opłaty z innego terminu zajęć. Zapis ten dotyczy także rezygnacji z ćwiczeń w basenie.
 12. 12.W przypadku nieobecności uczestnika nie ma możliwości przekazania / odstąpienia lekcji osobie trzeciej.
 13. 13.Osoby które nie uiściły opłaty u prowadzącego zajęcia tylko w kasie basenu nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych.

basenĆWICZENIA W BASENIE

zajęcia w wodzie dla uczestników UTW o różnym stopniu zaawansowania

 • początkujące
 • średnio zaawansowane
 • zaawansowane

Zajęcia niewymagające umiejętności pływania z wykorzystaniem sprzętu wypornościowego, których celem jest polepszenie ogólnej kondycji oraz przygotowanie do innych, bardziej zaawansowanych form ćwiczeń poprawiających sylwetkę i wydolność organizmu.

To niezwykle atrakcyjna i ciekawa oraz wspaniała forma gimnastyki w wodzie dla pań i panów w różnym wieku o zróżnicowanym poziomie sprawności fizycznej, której rezultatem może być wzmocnienie mięśni, wysmuklenie ciała i poprawa samopoczucia. Odpowiednio dobrana muzyka zwiększa emocję oraz opóźnia wystąpienie zmęczenia.

Cechą charakterystyczną tej formy zajęć jest prowadzenie ich w pełnym odciążeniu, które zapewnia wyporność wody. Ciało ludzkie waży w wodzie około 90% mniej niż na lądzie, a ćwiczenia w niej wykonywane nie powodują obciążenia stawów i są, więc całkowicie bezpieczne a zarazem skuteczne.

Sprawą bardzo istotną jest to, że podczas zajęć w wodzie niemal nie odczuwa się wysiłku, mimo, iż mięśnie pracują bardzo intensywnie. Należy w tym miejscu podkreślić, że kontuzje w wodzie podczas ćwiczeń praktycznie się nie zdarzają. W związku z zastosowaniem w trakcie ćwiczeń specjalnego sprzętu wypornościowego udział w zajęciach nie wymaga umiejętności pływania.

Atrakcyjność zajęć zwiększa się przez wykorzystanie rozmaitych przyborów, do których zaliczamy: pasy wypornościowe, rury z pianki poliuretanowej zwane "makaronami" oraz hantle.

Zajęcia na basenie - Spółdzielcza 19, Skarżysko-Kamienna 

UIIIW 1
basen

basen1

Procedury bezpieczeństwa

w SKARŻYSKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU w Skarżysku-Kamiennej

Ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zajęć prosimy o zapoznanie się z procedurami i stosowanie ich podczas pobytu w obiekcie Miejskiego Centrum Kultury oraz we wszystkich miejscach gdzie odbywają się zajęcia SUTW.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19, dotyczą wszystkich uczestników zajęć na SKARŻYSKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU.
 2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń chorobą COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19).
 3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego wyrażając zgodę na udział w zajęciach należy wypełnić oświadczenie, stanowiące załącznik oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Przy każdym wejściu do budynku MCK, jak również przy wyjściu ewakuacyjnym z Sali widowiskowo- kinowej umieszczone zostały pojemniki z płynem dezynfekującym.
 5. Ponadto pojemniki z płynem dezynfekującym umieszczono dodatkowo w miejscach, adekwatnych do prowadzenia działań, tak, by umożliwić osobom korzystającym z ZAJĘĆ częstą dezynfekcję - przy każdej Sali na której odbywają się zajęcia słuchaczy SUTW.
 6. W budynku MCK obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej takich, jak maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowego użytku.
 7. Przy wyjściach umieszczone są pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.
 8. W toaletach oraz na korytarzach umieszczono informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.
 9. W toaletach suszarki nadmuchowe do odwołania zostały wyłączone i zastąpione ręcznikami jednorazowymi.

§ 2
SŁUCHACZE SUTW

 1. Słuchacze zobowiązani są przychodzić w maseczkach na twarzy, przy wejściu należy zdezynfekować ręce.
 2. Podczas przebywania w MCK regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu.
 3. Nie gromadzić się !
 4. Zachowywać bezpieczną odległość między sobą (minimum 1,5 metra).
 5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką (jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza) i umyć ręce.
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Przenosić ze sobą sprzęt do ćwiczeń (karimaty).
 8. Zakazuje się uczestnictwa w zajęciach osób, u których wystąpiły objawy gorączki, duszności, kaszlu, kataru, trudności w oddychaniu lub duszności lub utraty smaku i węchu.
 9. Na terenie obiektów wprowadzony zostaje zakaz spożywania posiłków. Uczestnicy zajęć mogą mieć ze sobą napoje.
 10. Uczestnicy wchodząc do obiektu muszą mieć maseczki ochronne. W zależności o formy zajęć instruktor może wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek.
 11. Sala przeznaczona do zajęć będzie dezynfekowana przez MCK codziennie przed rozpoczęciem zajęć i po zakończeniu zajęć oraz wietrzona na każdej przerwie.
 12. Korzystanie z szatni bardzo ograniczone (pojedyncze osoby), dopuszczana jest zmiana obuwia na potrzeby zajęć ruchowych, bez gromadzenia się i grupowania osób.
 13. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie tuż przed zajęciami. Nie ma możliwości przebywania w holu w oczekiwaniu na zajęcia.
 14. Zaleca się komunikację telefoniczną w sprawach nie wymagających osobistego kontaktu.

§ 3
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem uczestnika zajęć

 1. W przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć niepokojących objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19)
 • gorączka
 • suchy kaszel
 • zmęczenie
 • utrata smaku czy węchu
 • trudności w oddychaniu lub duszności
 • utrata mowy lub zdolności ruchowych

należy uniemożliwić/ograniczyć jej kontakt z innymi oraz niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

 1. Osoba, u której stwierdzono niepokojące obawy powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób (w MCK wyznaczono pomieszczenie- izolatorium- sala nr 110s).
 2. Po ustaleniu obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, konieczne jest przeprowadzenie sprzątania zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu, co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.

 § 4
Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd SUTW.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.

Zapisz się do naszego Newslettera

Jeśli nie otrzymujesz naszych najnowszych informacji o działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Skarżysku to najwyższy czas aby zapisać się do naszego Newslettera.

Podaj swoje Imię, Nazwisko oraz adres e-mail i kliknij Zamawiam... na Twój adres zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie subskrybcji biuletynu.

To tyle... od tej pory będziesz otrzymywał od nas wiadomości z informacjami dotyczącymi Uniwersytetu.