Na podstawie §17 pkt.2  Statutu Skarżyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Skarżysku -Kamiennej Zarząd Stowarzyszenia postanawia:

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, przeprowadzić Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Skarżyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Skarżysku-Kamiennej metodą online i zakończyć proces głosowania w dniu 15 marca 2021 r.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Skarżyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Skarżysku-Kamiennej:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków przez Prezesa SUTW.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 4. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania Członków.
 5. Wybór Komisji Mandatowej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.
 8. Stwierdzenie prawomocności walnego zebrania do podejmowania uchwał.
 9. Przedstawienie propozycji zmiany składu Zarządu.
 10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2020 - merytorycznego i finansowego, w tym bilans i rachunek zysków i strat za rok 2020.
 11. Przedstawienie  sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020 oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
 12. Przedstawienie propozycji składki członkowskiej (czesnego) na I i II semestr roku akademickiego 2020/2021 oraz rocznej składki członkowskiej dla członków stowarzyszenia, którzy nie są słuchaczami SUTW (nie korzystają z żadnych zajęć na SUTW oraz terminu wpłat).
 13. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia na 2020 r.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia porządku obrad Walnego zebrania,
  • przyjęcia zmian składu Zarządu,
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020,
  • przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2020,
  • przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  za rok 2020,
  • udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2020,
  • zatwierdzenia planu pracy na 2021r.,
  • przyjęcia składki członkowskiej (czesnego) na I i II semestr roku akademickiego 2020/2021, oraz przyjęcie rocznej składki członkowskiej dla członków stowarzyszenia, którzy nie są słuchaczami SUTW,
  • wolne wnioski,
  • przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków,
  • zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków,

Dokładne informacje dot. Walnego Zabrania i sposobu głosowania, zostaną rozesłane indywidualnie naszym słuchaczom na maila z instrukcją postępowania.

 

Szanowni Państwo zapraszamy do uczestnictwa w zebraniu jak również wzięcia udziału w GŁOSOWANIU, które jest dostępne Online i jest bardzo proste.

Aby zagłosować należy:

 • wejść na stronę z głosowaniem klikając ten link: https://forms.gle/aCi18R9CttdeTemo8
 • Podać swój adres e-mail (niezbędne aby jedna osoba mogła oddać tylko jeden głos)
 • Wpisać swoje Imię i Nazwisko
 • Udzielić odpowiedzi zaznaczając pola Za lub Przeciw
 • Wpisać jakie Państwo macie sugestie, wolne wnioski (pole nie jest obowiązkowe)
 • Zatwierdzić formularz klikajć przycisk Prześli zanajdujący się na dole po lewej stronie


Zapraszam słuchaczy do udziału w głosowaniu online.

Prezes
Jadwiga Pochwała