Krótka historia chóru MEZZOFORTE

Motto chóru:
"ZAKOCHAJ SIĘ W POEZJI I PIEŚNI, UWIERZ MUZYCE, A PIĘKNO STANIE SIĘ TWOIM CHLEBEM POWSZEDNIM"- Johan Wolfgan Goethe

Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w MCK w Skarżysku-Kamiennej powstał na przełomie listopada i grudnia 2009r.W obecnym składzie jest trzygłosowym chórem żeńskim, liczącym 25 pań. Założycielem i dyrygentem chóru jest P.Iwona Wojciechowska.

skanowanie0019

Od początku swojego istnienia chór aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Miejskiego Centrum Kultury, oraz rodzimej parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej. Pierwszym występem chóru był udział w spotkaniu opłatkowym w grudniu 2009r z udziałem kapelana UTW ks.kanonika Jana Kularskiego.
Już w lutym 2010r śpiewał piosenki biesiadne m.in. słynną "Bella Donnę" na "Biesiadzie Skarżyskiej". Na tejże biesiadzie po raz pierwszy wykonał również "Furmana" z rep. zespołu "Mazowsze" z udziałem solisty p.Józefa Banasika, czym chciał zachęcić innych panów do pracy w zespole.

skanowanie0002

skanowanie0004

W tymże roku na okoliczność 200 rocznicy urodzin F.Chopina chór opracował fragment pieśni "Precz z moich oczu" do słów A.Mickiewicza i muzyki F.Chopina.
Przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego 2010/2011 przyjął nazwę "MEZZOFORTE" i zainaugurował naukę na UTW uroczystym "GAUDEAMUS IGITUR".

skanowanie0007

skanowanie0008

Chór ciągle się rozwija. Zaprasza do współpracy nowe osoby. Wspólne śpiewanie przynosi coraz więcej zadowolenia. Inspirowany przez koordynatora UTW p.Przemysława Bieńka postanawia przygotować koncert noworoczny dla wszystkich słuchaczy i sympatyków uniwersytetu, ich założycieli i opiekunów. W sali konferencyjnej MCK, 6 stycznia 2011r zebrało się wiele gości, wśród których był P.Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek, kapelan UTW Ks.Kanonik Jan Kularski, przedstawiciele Rady Miasta. Był to pierwszy samodzielny występ zespołu bardzo entuzjastycznie przyjęty przez licznie zgromadzoną publiczność. Gromkie brawa i uznanie spowodowało, że chórzystki postanowiły, aby dzień
6 stycznia był nie tylko Świętem Trzech Króli, ale także stałym terminem koncertu kolędowego dla mieszkańców naszego miasta.

skanowanie0012

Chór "MEZZOFORTE" jest zapraszany do występów na różnych uroczystościach.
W dniu 3 maja 2011 i 2012 roku brał udział w koncercie poświęconym beatyfikacji naszego rodaka Jana Pawła II w parafii NSJ w Skarżysku-Kamiennej, prezentując pieśni maryjne.

skanowanie0010

skanowanie0013

W styczniu 2012 roku kolędował w Skarżysku_Książęcym, oraz w opactwie o.Dominikanów w Wąchocku oraz w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej.

skanowanie0017

skanowanie0005

skanowanie0016

skanowanie0018

Po każdy koncercie chór otrzymuje liczne pozytywne recenzje w lokalnej prasie.
Największym sukcesem chóru "MEZZOFORTE" było zaproszenie i udział w
"V PRZEGLĄDZIE CHÓRALNEJ PIEŚNI SAKRALNEJ - Skarżysko 2012". Do konkursu zespół musiał przygotować trzy pieśni sakralne i dodatkowo jedną do wspólnego śpiewania. Za wykonanie przygotowanych utworów chór zdobył wyróżnienie.

skanowanie0021

skanowanie0023

skanowanie0025

skanowanie0026

 

W swoim repertuarze chór "MEZZOFORTE" posiada:

 1. Pieśni biesiadne, wśród których ulubionym utworem jest "Bella Donna".
 2. Utwory znanych kompozytorów - St.Moniuszki, F.Chopina, Z.Noskowskiego, J.Maklakiewicza.
 3. Kolędy i pastorałki.
 4. Pieśni ludowe i patriotyczne.
 5. Pieśni maryjne.
 6. Pieśni sakralne.
 7. "Gaudeamus igitur"- pieśń inaugurująca rok akademicki.
 8. "Wiwat" skomponowany przez dyrygenta specjalnie dla chóru "MEZZOFORTE".

Solistami chóru są:

 • P.Władysława Wiącek - sopran
 • P.Anna Tchórzewska - alt
 • P.Józef Banasik - baryton

Gościnnie jako akompaniator zawsze chętnie występuje z chórem P.Tomasz Sekuła.

Obecny skład chóru:
SOPRAN I SOPRAN II ALT
 1. Broniewska Danuta
 2. Cichoń Genowefa
 3. Figarska Henryka
 4. Grudniewska Dorota
 5. Markiewicz Henryka
 6. Mrówczyńska Halina
 7. Połeć Teresa
 8. Siemiączko Anna
 9. Wiącek Władysława
 10. Wiechecka Jadwiga
 11. Wójcik Miranda
 1. Frąk Danuta
 2. Jędrychowska Agata
 3. Lutek Teresa
 4. Sasal Teresa
 5. Skowerska Iwona
 6. Spadło Zofia
 7. Winiarska-Kasprzyk Bożena
 1. Adamczyk Barbara
 2. Karpeta Irena
 3. Kosterna Maria
 4. Kijanka Grażyna
 5. Kulińska Anna
 6. Tchórzewska Anna
 7. Wołosiewicz Maria

Wszystkie ważne wydarzenia chóru "MEZZOFORTE" skrupulatnie spisuje kronikarz chóru "MEZZOFORTE" -  P.Teresa Połeć.

skanowanie0001

Udział w zajęciach chóru UTW to nie tylko śpiewanie. Słuchaczki poznają też zasady i historię muzyki, życie i twórczość kompozytorów, muzykę ludową, elementy z zasad harmonii, ćwiczą emisję głosu. Chętnie uczestniczą w organizowanych przez UTW wyjazdach na koncerty i do filharmonii. Wszystkich członków chóru łączy radość ze wspólnego śpiewania.

skanowanie0020

Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy serdecznie panie i panów, którzy lubią i choć trochę umieją śpiewać. Marzeniem naszym jest, aby utworzyć chór mieszany. Próby chóru odbywają się we wtorki i piątki od 14.00 do 16.00.

skanowanie0022

Procedury bezpieczeństwa

w SKARŻYSKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU w Skarżysku-Kamiennej

Ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zajęć prosimy o zapoznanie się z procedurami i stosowanie ich podczas pobytu w obiekcie Miejskiego Centrum Kultury oraz we wszystkich miejscach gdzie odbywają się zajęcia SUTW.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19, dotyczą wszystkich uczestników zajęć na SKARŻYSKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU.
 2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń chorobą COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19).
 3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego wyrażając zgodę na udział w zajęciach należy wypełnić oświadczenie, stanowiące załącznik oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Przy każdym wejściu do budynku MCK, jak również przy wyjściu ewakuacyjnym z Sali widowiskowo- kinowej umieszczone zostały pojemniki z płynem dezynfekującym.
 5. Ponadto pojemniki z płynem dezynfekującym umieszczono dodatkowo w miejscach, adekwatnych do prowadzenia działań, tak, by umożliwić osobom korzystającym z ZAJĘĆ częstą dezynfekcję - przy każdej Sali na której odbywają się zajęcia słuchaczy SUTW.
 6. W budynku MCK obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej takich, jak maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowego użytku.
 7. Przy wyjściach umieszczone są pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.
 8. W toaletach oraz na korytarzach umieszczono informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.
 9. W toaletach suszarki nadmuchowe do odwołania zostały wyłączone i zastąpione ręcznikami jednorazowymi.

§ 2
SŁUCHACZE SUTW

 1. Słuchacze zobowiązani są przychodzić w maseczkach na twarzy, przy wejściu należy zdezynfekować ręce.
 2. Podczas przebywania w MCK regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu.
 3. Nie gromadzić się !
 4. Zachowywać bezpieczną odległość między sobą (minimum 1,5 metra).
 5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką (jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza) i umyć ręce.
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Przenosić ze sobą sprzęt do ćwiczeń (karimaty).
 8. Zakazuje się uczestnictwa w zajęciach osób, u których wystąpiły objawy gorączki, duszności, kaszlu, kataru, trudności w oddychaniu lub duszności lub utraty smaku i węchu.
 9. Na terenie obiektów wprowadzony zostaje zakaz spożywania posiłków. Uczestnicy zajęć mogą mieć ze sobą napoje.
 10. Uczestnicy wchodząc do obiektu muszą mieć maseczki ochronne. W zależności o formy zajęć instruktor może wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek.
 11. Sala przeznaczona do zajęć będzie dezynfekowana przez MCK codziennie przed rozpoczęciem zajęć i po zakończeniu zajęć oraz wietrzona na każdej przerwie.
 12. Korzystanie z szatni bardzo ograniczone (pojedyncze osoby), dopuszczana jest zmiana obuwia na potrzeby zajęć ruchowych, bez gromadzenia się i grupowania osób.
 13. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie tuż przed zajęciami. Nie ma możliwości przebywania w holu w oczekiwaniu na zajęcia.
 14. Zaleca się komunikację telefoniczną w sprawach nie wymagających osobistego kontaktu.

§ 3
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem uczestnika zajęć

 1. W przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć niepokojących objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19)
 • gorączka
 • suchy kaszel
 • zmęczenie
 • utrata smaku czy węchu
 • trudności w oddychaniu lub duszności
 • utrata mowy lub zdolności ruchowych

należy uniemożliwić/ograniczyć jej kontakt z innymi oraz niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

 1. Osoba, u której stwierdzono niepokojące obawy powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób (w MCK wyznaczono pomieszczenie- izolatorium- sala nr 110s).
 2. Po ustaleniu obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, konieczne jest przeprowadzenie sprzątania zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu, co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.

 § 4
Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd SUTW.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.

Zapisz się do naszego Newslettera

Jeśli nie otrzymujesz naszych najnowszych informacji o działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Skarżysku to najwyższy czas aby zapisać się do naszego Newslettera.

Podaj swoje Imię, Nazwisko oraz adres e-mail i kliknij Zamawiam... na Twój adres zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie subskrybcji biuletynu.

To tyle... od tej pory będziesz otrzymywał od nas wiadomości z informacjami dotyczącymi Uniwersytetu.