Ułatwienia dostępu

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

Władzami SKARŻYSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU są:
Walne Zgromadzenie - najwyższa władza SUTW, określa i uchwala kierunki działania stowarzyszenia, oraz plany roczne merytoryczne i budżetowe

Zarząd - jego zadaniem jest realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia

Komisja Rewizyjna - kontroluje całokształt działalności merytorycznej i finansowej

Rada Słuchaczy prowadzi sekcje tematyczne i zgłasza swoje wnioski organizacyjne i programowe do Zarządu SUTW.

Każdy członek zarządu ponosi odpowiedzialność za swoje czynności wynikające z podziału zadań oraz za czynności zarządu jako władzy wykonawczej walnego zgromadzenia członków.

 1. Do zadań prezesa zarządu należy:
  • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
  • kierowanie pracami zarządu,
  • przedkładanie walnemu zgromadzeniu członków do akceptacji rocznego sprawozdania z działalności,
  • koordynowanie pracy stowarzyszenia,
  • zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami innych organizacji.
 2. Wiceprezesi zastępują prezesa w przypadku jego nieobecności (urlop, choroba lub inne uzasadnione wydarzenie) oraz wykonuje czynności wynikające z podziału zadań.
  • Wiceprezes ds. finansowych odpowiada za sprawy finansowe, pozyskiwanie dotacji, grantów krajowych i unijnych, sponsoring oraz:
   • przygotowywanie sprawozdań rocznych z finansów stowarzyszenia i prezentowanie go komisji rewizyjnej i walnemu zgromadzeniu członków,
   • sporządzaniu umów z osobami prowadzącymi zajęcia oraz wypłacania im wynagrodzenia.
  • Wiceprezes ds. Organizacyjnych koordynuje bieżące prace biura i członków, odpowiada: za harmonogram zajęć, dostępność sal, układanie planów oraz:
   • analizowanie prawidłowości zapisów w ewidencji członków,
   • przygotowywanie sprawozdań rocznych z finansów stowarzyszenia i prezentowanie go komisji rewizyjnej i walnemu zgromadzeniu członków,
 3. Sekretarz zarządu odpowiada za:
  • organizację pracy Zarządu
  • realizację przyjętych zadań
  • przygotowanie zebrań Zarządu
  • prowadzenie dokumentacji z posiedzeń Zarządu.
 4. Skarbnik zarządu jest odpowiedzialny za:
  • prawidłowe prowadzenie spraw finansowych Stowarzyszenia,
  • pobieranie składki członkowskiej,
  • analizowanie prawidłowości zapisów w ewidencji członków,
 5. Członkowie zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu oraz regulaminów.
 6. Rada słuchaczy: prowadzi i nadzoruje prawidłową realizacją programu Sekcji i Kół Zainteresowań.
  • Opiekun sekcji językowej - współpraca z lektorami języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego - nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć,
  • Opiekun sekcji informatycznej - współpraca z instruktorami grup komputerowych i sekcji - nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć,
  • Opiekun sekcji aktywizacji ruchowej - współpraca z instruktorami sekcji: gimnastyka, pilates, yoga, aerobik, zumba - nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć,
  • Opiekun sekcji kulturalno-artystycznej współpraca z instruktorami tańca, plastyki, fotografii, chóru i teatru - nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć,
  • Opiekun sekcji turystyczno-krajoznawczej - organizacja wycieczek i turystyki pieszej i turnusów rehabilitacyjnych: opracowanie rocznego harmonogramu i organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych;
  • Sekcja redakcyjna prowadzenie kroniki, strony internetowej, archiwizacja materiałów SUTW,
  • Sekcja popularnonaukowa organizowanie wykładów: np. medycznych, z geografii i historii, astronomii i genealogii, zdrowego żywienia itp; nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć,

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez zarząd.

Szukaj