Ułatwienia dostępu

REGULAMIN SKARŻYSKIEGO UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. SKARŻYSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – nazywany dalej SUTW – funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia, na podstawie Statutu i w ramach obowiązującego porządku prawnego.
 2. Patronat nad działalnością SUTW sprawują:
  1. patronat organizacyjny: Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna
  2. patronat naukowy: SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Skarżysku - Kamiennej
 3. Całokształtem działalności SUTW kieruje, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia - Zarząd Stowarzyszenia, a kontrolę nad jego działalnością wykonuje Komisja Rewizyjna.
 4. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie wiceprezes Zarządu oraz skarbnik.
 5. Dla umożliwienia działalności SUTW Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.
II. DZIAŁALNOŚĆ SKARŻYSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
 1. SUTW prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.
 2. Program i metody pracy SUTW nastawione są na aktywność, samodzielność słuchaczy oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań. Program edukacyjny UTW obejmuje wiedzę z zakresu nauk:
  1. humanistycznych,
  2. medycznych i profilaktyki zdrowia,
  3. przyrodniczych,
  4. społeczno-ekonomicznych
  5. artystycznych
  6. technicznych
  7. innych
 3. Cykl kształcenia w SUTW jest nieograniczony.
 4. Rok akademicki SUTW składa się z dwóch semestrów przedzielonych przerwą międzysemestralną.
 5. Wykłady i zajęcia odbywają się w oparciu o bazę Miejskiego Centrum Kultury w SkarżyskuKamiennej ul. Słowackiego 25,
 6. Roczne programy edukacyjne SUTW na każdy rok akademicki opracowuje Zarząd Stowarzyszenia przy udziale konsultanta naukowego uczelni sprawującej patronat.
 7. Zajęcia w SUTW prowadzone są w oparciu o roczne programy edukacyjne w następujących formach:
  1. wykłady,
  2. seminaria, warsztaty, ćwiczenia, lektoraty,
  3. inne formy zajęć grupowych.
 8. Słuchaczami SUTW mogą być osoby po 50 roku życia. Pierwszeństwo mają emeryci i renciści oraz osoby bezrobotne.
III. ORGANIZACJA SEKCJI SKARŻYSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
 1. W ramach SUTW działają następujące sekcje:
  1. językowa,
  2. informatyczna,
  3. aktywizacji ruchowej,
  4. kulturalno-artystyczna,
  5. turystyczno-krajoznawcza,
  6. redakcyjna
  7. inne - zależnie od potrzeb i możliwości organizacyjnych
 2. W każdej sekcji tworzone są grupy seminaryjne wg zainteresowań słuchaczy, z uwzględnieniem programu edukacyjnego.
 3. Prace sekcji organizuje Opiekun Sekcji,
 4. Słuchacze poszczególnych sekcji mają prawo organizowania innych form działalności o których mowa w rozdziale II pkt 6 ,lit. d, w ramach realizowanego rocznego programu edukacyjnego, po uzgodnieniu z Zarządem SUTW.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

SKARŻYSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
 1. Prawa i obowiązki słuchacza SUTW określają:
  1. statut Stowarzyszenia,
  2. uchwały Walnego Zebrania Członków,
  3. uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Słuchacze SUTW zorganizowani w ramach sekcji, wybierają RADĘ SŁUCHACZY, która ma prawo zgłaszania swoich wniosków organizacyjnych i programowych do Zarządu SUTW.
 3. Słuchacze są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu oraz dbania o godność i dobre imię SUTW.
 4. Wszyscy Słuchacze mają prawo otrzymania legitymacji SUTW oraz udziału w zajęciach dodatkowych, wybranych zgodnie z własnymi zainteresowaniami i możliwościami.
 5. Wszyscy Słuchacze są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich wykładach i seminariach organizowanych przez SUTW.
V. RADA SŁUCHACZY SKARŻYSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
 1. RADĘ SŁUCHACZY SUTW stanowią:
  1. opiekunowie sekcji
  2. opiekunowie grup, warsztatów
 2. Rada słuchaczy SUTW działa w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin a zatwierdzony przez Zarząd SUTW, zgodny ze statutem SUTW oraz o Uchwały Walnego Zebrania Członków i Zarządu.
 3. Kadencja Rady Słuchaczy SUTW trwa 3 lata i rozpoczyna się z dniem 01 października 2016r.
 4. Wybory Rady Słuchaczy SUTW odbywają się na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy SUTW nie później niż do końca maja roku, w którym kończy się kadencja.
VI. WARUNKI PRZYJĘCIA I STUDIOWANIA
 1. Przy zapisach w poczet słuchaczy SUTW kandydat zobowiązany jest do:
  1. okazania dowodu tożsamości,
  2. dokonania wpłaty wpisowego.
  3. wypełnienia deklaracji członkowskiej SUTW
  4. wpłaty składki członkowskiej
 2. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego słuchacz SUTW deklaruje, w jakich zajęciach
  fakultatywnych chce uczestniczyć.
 3. Każdy słuchacz może studiować dowolną liczbę semestrów.
 4. W każdym roku akademickim słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach podstawowych trzy razy w tygodniu po 1 godzinie oraz w dowolnej ilości zajęć dodatkowych płatnych lub bezpłatnych. Wysokość opłaty zależy od liczby słuchaczy i charakteru zajęć.
 5. Program zajęć na każdy semestr jest opracowywany przez Zarząd
VII. WARUNKI WNOSZENIA OPŁAT
 1. Członek wstępujący do SUTW wnosi:
  1. jednorazową opłatę wpisową w kwocie 20,00 zł przeznaczoną na wydanie materiałów informacyjnych, biurowych dotyczących SUTW, legitymacji oraz inaugurację roku akademickiego. Opłata ta nie podlega zwrotowi.
  2. składkę członkowską (tzw. czesne) na dany rok akademicki.
 2. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd SUTW na każdy semestr, tj:
  1. do 31 sierpnia na semestr zimowy
  2. do 10 stycznia na semestr letni i podaje do wiadomości słuchaczy przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Słuchacze zajęć dodatkowych wnoszą opłaty pokrywające koszty ich organizacji w kwotach skalkulowanych co semestr i podanych do wiadomości przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Brak wniesienia składki członkowskiej lub opłat uniemożliwia słuchaczowi udział w zajęciach SUTW.
 5. Wniesiona opłata za czas, w którym słuchacz nie uczestniczył w zajęciach, nie podlega zwrotowi, natomiast słuchaczowi przysługuje prawo wznowienia studiów w każdym czasie.
 6. Zapisanie się do SUTW po rozpoczęciu zajęć nie zwalnia słuchacza z wpłaty pełnego czesnego.
 7. W przypadku rezygnacji z zajęć słuchaczowi nie przysługuje zwrot czesnego.
 8. Terminy wnoszenia opłat:
  1. wpisowe do końca września lub w momencie zapisów na SUTW
  2. czesne za I semestr do końca września.
  3. czesne za II semestr do końca stycznia.
 9. Słuchacz jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat.
 10. W wyjątkowych, losowych przypadkach dopuszcza się przedłużenie w/w terminów do 1 m-ca.
VIII. UTRATA PRAW SŁUCHACZA SKARŻYSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
 1. Prawa słuchacza wygasają w przypadku:
  1. rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach SUTW,
  2. skreślenia z listy słuchaczy.
 2. Rezygnacja z listy słuchaczy może nastąpić po przyjęciu pisemnej rezygnacji i uregulowaniu zobowiązań wobec SUTW.
 3. Skreślenie z listy słuchaczy może nastąpić w przypadku:
  1. nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego, niewłaściwego postępowania lub godzącego w dobre imię Uniwersytetu,
  2. zalegania z opłatami co najmniej za jeden semestr,
  3. notorycznego łamania postanowień regulaminu
IX KORESPONDENCJA I KONTAKTY
 1. Siedzibą i biurem stowarzyszenia jest pokój 112 w budynku MCK przy ul. Słowackiego 25 w Skarżysku - Kamiennej.
 2. Dni i godziny pracy biura ustala Zarząd w zależności od możliwości i potrzeb organizacyjnych z podaniem do wiadomości na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i drzwiach biura.
 3. Dyżury w Biurze pełnią członkowie Zarządu wg ustalonego harmonogramu.
 4. Biuro SUTW:
  1. przyjmuje i wysyła korespondencję oraz udziela informacji w sprawach SUTW,
  2. wydaje i przyjmuje deklaracje członkowskie, legitymacje oraz inne druki i materiały informacyjne,
  3. przyjmuje składki członkowskie, wpisowe, czesne oraz inne opłaty za zajęcia przewidziane w Regulaminie,
  4. prowadzi rejestr członków - słuchaczy i uczestników sekcji i grup w zajęciach SUTW,
  5. przechowuje pełną dokumentację prawną, finansową i organizacyjną,
  6. przyjmuje zapisy i deklaracje uczestników na kolejny rok akademicki,
  7. wykonuje inne prace zlecone przez Zarząd SUTW.
 5. Kontakt z biurem i członkami Zarządu odbywa się w formie:
  • Telefonicznej: 41-2531482 wew. 105
  • e-mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • lub osobiście pod wskazanym adresem
 6. Wszelkie sprawy informacyjno-organizacyjne będą zamieszczane w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń SUTW w MCK Skarżysko-Kamienna, na stronie internetowej www.skarzyski-utw.pl
X SKARGI I WNIOSKI
 1. Każdy ze słuchaczy ma prawo do złożenia skargi lub wniosku w sprawach związanych z funkcjonowaniem SUTW.
 2. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje prezes SUTW lub inny członek Zarządu w terminach pracy Biura.
 3. Jeśli skarga lub wniosek dotyczy spraw programu dydaktycznego, Zarząd udziela odpowiedzi po konsultacji z przedstawicielem patrona naukowego.
 4. Odpowiedzi na skargę lub wniosek udziela się w terminie 2 tygodni od jej wniesienia.
 5. Sprawy sporne rozstrzyga się według ogólnie przyjętych norm współżycia w grupie.
XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Status słuchacza SUTW nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Zarówno przyjęcie, przydział do sekcji , jak też skreślenia z listy słuchaczy nie jest decyzją w rozumieniu prawa administracyjnego.
 3. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia i obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2016r.

 

Skarżysko-Kamienna dnia 22.08.2016r.

Szukaj